ورود / ثبت نام     بازگشت  


    آتاکسی     Ataxia

    دشچشایی     Dysgeusia

    دیسفاژی     Dysphagia

    هیپرهیدروز     Hyperhidrosis

    خارش     Itch

    زورپیچ     Rectal tenesmus

    ادینوفاژی     Odynophagia

    تهوع     Nausea

    سوزش سر دل     Heartburn

    باد شکم     Flatulence

    بی اختیاری مدفوع     Fecal incontinence

    سوء هاضمه یا ناراحتی معده     Indigestion or dyspepsia or upset stomach

    دیسفاژی یا مشکل در بلع     Dysphagia

    اسهال     Diarrhea or diarrhoea

    یبوست     constipation

    هماتوچزی یا خون در مدفوع     Hematochezia

    ملنا     Melena or melaena

    خون در مدفوع     Blood in stool

    هماتمزیس یا استفراغ خون     Hematemesis

    خونریزی گوارشی     Gastrointestinal bleeding or GI bleed or gastrointestinal hemorrhage (GIB)

  ...    1    2    3    4    5    6    ...