ورود / ثبت نام     بازگشت  


    دوبینی     Diplopia

    علامت دلریمپل     Dalrymple's sign

    تاری دید     Blurred vision

    آموروزیس     Amaurosis

    آموروسیس فوگاکس     Amaurosis fugax

    ترشحات واژن     Vaginal discharge

    درد مزمن لگنی     Pelvic pain

    دیسپارونی     Dyspareunia

    ناباروری     Infertility

    آمنوره     Amenorrhea

    خونریزی قبل از زایمان     Antepartum bleeding

    سقط خودبه‌خودی     Miscarriage

    ونریزی واژن     Vaginal bleeding

    خواب‌آلودگی     Somnolence

    ادراک‌پریشی چهره‌ای     Prosopagnosia

    خواب‌رفتگی     Paresthesia

    پارزی     Paresis

    فلج کامل     Paralysis

    کمان‌پیکری     Opisthotonus

    سفتی گردن     Neck stiffness

  ...    1    2    3    4    5    6    ...